Missie en Visie

Missie:
Wij hebben God lief met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, omdat wij weten en ervaren dat wij vrij zijn door het geloof in Jezus Christus, om van daaruit Gods liefde te laten zien aan de wereld om ons heen.

Visie:
Wat voor gemeente willen wij zijn?
Wij willen een inspirerende en groeiende geloofsgemeenschap zijn waarin het volgende centraal staat:
Belong – wij zijn een gemeente waar iedereen welkom is,
Believe – waar wij samen Jezus leren kennen, Hem bekend maken,
Behave – en ons leven inrichten naar Zijn wil.

Uitleg
Belong – Wij zijn een gemeente die open staat voor alle mensen. Dat betekent dat we iedereen gastvrij en warm welkom heten, ongeacht geloofsovertuiging of levensstijl. Iedereen hoort erbij. We zien extra naar elkaar om in kleinere kring.

Praktisch betekent dit dat iedereen die de missie, visie en geloofsbelijdenis respecteert lid kan worden en dat we elkaar aanmoedigen om gasten en nieuwe leden welkom te heten. Taken waarbij geestelijk leiderschap uitgeoefend wordt kunnen alleen door in water en Geest gedoopte leden verricht worden, die volmondig instemmen met de missie, visie en geloofsbelijdenis.

Believe – Wij zijn een gemeente waar mensen tot geloof kunnen komen. Dit betekent dat ze zich bekeren tot God en Jezus aanvaarden als Verlosser en Heer. Dit wordt door de werking van de Heilige Geest in mensen uitgewerkt, door de prediking, de aanbidding, door intermenselijke relaties en elke andere vorm van positief contact die in de gemeente voorkomt.

Praktisch betekent dit dat in de prediking, aanbidding, zondagscholen, kringen en andere plaatsen van ontmoeting Jezus en Zijn verlossend werk centraal staan. Dat de verkondiging eigentijds en praktisch van vorm is, zodat mensen het begrijpen en dat we ons uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest.

Behave – Wij zijn een gemeente waar we leren en elkaar aanmoedigen om discipelen van Jezus te worden en Hem in alles te volgen wat Hij ons onderwezen heeft. We begrijpen dat het verlangen naar levensheiliging en vrucht willen dragen, bij mensen die Jezus hebben leren kennen, van binnenuit moet komen. We strekken ons uit naar de vervulling met en de vrucht van de Heilige Geest.

Praktisch betekent dit dat ons onderwijs door en door Bijbels is, dat we steeds onderzoeken wat Gods Woord te zeggen heeft en dat we vrijmoedig Gods waarheid verkondigen, ook als dat schuurt.

 

Image